La creació de l’enemic intern

Per accedir a tots els eixos de treball →aquí

Para leer esta entrada en castellano →aquí

Enemic o enemic intern?

En analitzar la construcció de la figura de l’enemic intern i les motivacions que la produeixen ens hem trobat davant d’un dilema conceptual però també ètic i polític.

Per això ens urgeix aclarir que quan parlem d’«enemic intern» parlem d’una construcció operada sobre una sèrie de subjectes que es veuen compromesos en les seves propostes de lluita o en les seves relacions político-socials per aquesta estigmatització. Tals subjectes no trien deliberadament situar-se com a enemic intern (d’una lluita, d’una població, d’una nació, d’una identitat específica), però són definits com a tals per exigències externes a ells.

D’altra banda situar-se en la posició d’«enemic» és una elecció activa de qui, per ideals i/o circumstàncies concretes d’opressió, se situa en un costat específic d’un conflicte, no necessàriament compost per dos únics fronts però caracteritzat per un enfrontament latent, possible o directament en curs.

La construcció de l’enemic intern

La construcció de la figura de l’enemic intern, operada per les institucions, policia i mitjans de comunicació, serveix al poder per exercir de forma eficaç una sèrie d’accions dirigides al debilitament de les lluites i successiva pacificació.

En el context actual i certament molt específic de l’Estat espanyol, on el populisme és també terreny de l’esquerra i on moltes lluites socials han estat absorbides dins de les sales de decisions polítiques (Parlament, la seu del partit, ajuntaments) no es criminalitza en si el fet que la gent s’organitzi, sinó que ho faci a través de pràctiques que no poden de cap manera ser reabsorbides pel poder mateix. Una de les finalitats principals de la creació de l’enemic intern és la de dividir les capes de població que per raons ètniques, econòmiques i/o per raons d’estil de vida o d’ideologia podrien unir-se i crear vincles de complicitat que podrien donar inici a pràctiques ingovernables.

Al mateix temps es tracta de dividir dins dels mateixos moviments socials, tractant de trencar les relacions de solidaritat (construïdes en el reconèixer-se part d’una mateixa lluita i/o d’una mateixa opressió) i tractant de crear una fractura insalvable entre el que és el moment destructiu i el constructiu d’un moment/moviment revolucionari.

Qui construeix l’enemic intern?

La construcció de la figura de l’enemic intern operada per l’Estat en el sentit clàssic s’aconsegueix mitjançant l’ús de les seves eines d’actuació: els mitjans de comunicació, els òrgans de policia i els tribunals.

Els mitjans de comunicació són responsables de la propagació d’un conjunt de valors i també de l’assenyalament dels qui subverteixen els valors mateixos. Aquest contenidor (i qui se surt d’ell) no és estàtic, sinó que, òbviament, varia d’acord a les necessitats del capital i a la lògica repressiva del moment.

La realitat presentada, construïda sobre aquells valors específics, és el garant d’«un estat de benestar» o una situació de relativa tranquil·litat en la qual la població pot referir-se a canvi d’algunes concessions o «petites» limitacions de llibertat. Qui subverteix aquests valors, i per tant posa en dubte l’estat de relatiu benestar, ve representat com a causa i promotor d’un potencial futur de malestar general. I aquí, un primer element de construcció de l’enemic intern.

El llenguatge i la selecció de les notícies en els mitjans de comunicació estan per tant dirigits i perfectament calibrats. Un exemple que ens ve d’un periòdic de gran tiratge és la notícia en la primera plana: «Una mare rapa a zero per la força a la seva filla perquè no vol portar el vel». És clar el calibratge pel que fa a la construcció de l’enemic intern, molt comú en aquests dies, el de l’islam i de la població àrab en general.

El fet curiós és que no s’informi de notícies sobre totes aquelles mares que rapen a les seves filles que es fan crestes multicolors de la nit al dia. Òbviament pel que ens concerneix l’autoritat és sempre menyspreable, però no és casual aquest ús específic de la notícia i la construcció de la realitat que es troba allí.

D’altra banda, enfortits per la ideologia del civisme, la policia i els segurates no dubten a detindre de forma molt contundent a persones amb trets somàtics molt específiques, racialitzades, com a àrabs, per exemple. La població enfront d’aquestes escenes cada vegada més freqüents, reconeixerà en aquells que tenen aquests trets o aquelles característiques, un element potencial d’amenaça de la seva pròpia seguretat o tranquil·litat, individualitzant llavors aquí el mateix enemic intern.

Desafortunadament, la construcció de l’enemic intern, això és, del responsable del qüestionament d’una sèrie de valors, no és solament prerrogativa de l’Estat i del poder en general.

Dins dels moviments d’esquerra, fora dels passadissos del poder, s’ha recorregut amb freqüència a la construcció d’un enemic intern enfront de la possibilitat que determinats grups polítics més radicals poguessin desestabilitzar a una sèrie d’instàncies progressives, legalistes i/o reformistes.

Un exemple és la narració que fan certes esquerres d’algunes manifestacions especialment «apassionades» on assenyalen a aquelles parts particularment agitades com a «provocadors» o «infiltrats de la policia», a la recerca d’una divisió física dins de les manifestacions i política a continuació, fins a la dissociació, pràctica àmpliament utilitzada contra els anarquistes i grups radicals per part de sindicats, esquerra parlamentària i no, i fins i tot sectors autònoms més reformistes.

Enemic intern com a acció preventiva i com a element dissuasiu

Qui està obligat a viure en condicions cada vegada més insostenibles abans o després es rebel·larà demostrant la seva pròpia disponibilitat per lluitar. I la interacció entre la ira que s’incuba en diferents sectors de població i certs grups polítics organitzats és el punt en el qual es focalitza majorment, en la nostra opinió, la mirada dels repressors. Les innovacions repressives introduïdes en els últims anys es concentren sobre les formes de conflicte de baixa intensitat que podrien, de fet, difondre’s socialment.

Contromisure

Construir mediàticament i legalment l’enemic intern significa traçar una línia entre el possible i l’impossible, compatible i incompatible amb l’ordre establert. En tant que perill per a la tranquil·la coexistència i per tant per a tota la població, l’enemic mereix un càstig exemplar. Aquest càstig ha de ser clar i present per a tots i per tant ha de posar en pràctica un efecte dissuasiu i una funció preventiva pel que fa a altres possibles moments conflictuals. L’aplicació del càstig es converteix en el següent pas en el qual no pot funcionar solament l’acció dels mitjans de comunicació.

Per a aquells que es reconeixen o poden reconèixer-se en certes pràctiques, per la similitud d’idees i/o situació de contingència i situació vital i que no assumeixen la «fascinació» del relat mediàtic, s’engega el mecanisme de la repressió exemplar. En aquest sentit, el poder judicial constitueix una sèrie de categories de les quals distanciar-se i a les quals s’ha de «témer» entrar a formar-ne part.

Aquest temor no solament està representat per la qüestió purament legal, a saber, l’empresonament, sinó també pel seu significat social: qui sigui castigat com a enemic intern es troba en l’altre costat de la línia, es trenquen vincles i complicitats, s’allunya socialment al subjecte.

Enemic intern com una forma d’expulsió i ruptura

No és nou que davant la possibilitat d’un suport i una participació popular en determinades instàncies de caràcter conflictiu (accions directes contra el poder, manifestacions, expropiacions fins a inclús veritables i pròpies guerrilles), l’aparell repressiu està tractant de construir un desert social entorn dels quals porten endavant  aquestes mateixes instàncies.

Enfront de la possible construcció de complicitats de qui es reconeix part d’una mateixa lluita, fins i tot des de diferents punts i necessitats, l’aparell repressiu colpeja i dispersa als components més conflictius, impedint la propagació de pràctiques efectives d’acció directa i tractant d’espantar a qualsevol que s’acosti.

L’objectiu és aïllar del context social a qui porta endavant certes lluites per prevenir, no en l’immediat, la formació d’una certa base de consens popular en futurs conflictes.

Un exemple és la literatura policial i jurídica que sempre s’ha construït al voltant de bandits, bandolers i delinqüents.

En moltes ocasions aquests individus, no necessàriament impulsats ​​per ideals polítics, però sens dubte per la gana i per una espècie de rebel·lió per la supervivència, han estat capaços de resistir i continuar amb la seva elecció de vida gràcies als pobles i les cases que els oferien, especialment en temps difícils, un allotjament, un amagatall, un tros de pa. El mateix pot dir-se de molts grups de guerrillers o partisans la resistència dels quals i atac hauria estat possible solament gràcies al suport logístic de la gent al voltant de les muntanyes.

En aquest sentit, la verborrea de l’Estat i de l’aparell repressiu treballa en la construcció d’un imaginari de perillositat associat a aquests individus. Ho fa no tant i no solament per evitar engrossir les files de resistència a les muntanyes, sinó sobretot per expulsar a la gent d’aquestes instàncies, creant un buit al seu al voltant. Aquest buit afebleix al rebel tant com el seu suport ha fet possible la rebel·lió.

Enemic intern com a justificació per al control total

Entre els valors més benvolguts per la democràcia hi ha dos que semblen interessants en aquesta anàlisi: el dret a la privacitat i el dret a la lliure circulació. És evident que des del punt de vista smart del control total, el sistema ha de trobar els ponts, la possibilitat d’eludir aquestes emanacions de si mateix. La presència d’un enemic intern és una excusa perfecta.

Mentre que la guerra, és a dir, l’enemic extern, es du a terme fora i, per tant, almenys en teoria, no altera ni afecta el curs normal de les nostres vides democràticament normatives, l’enemic intern planteja la qüestió sota un altre focus.

La seva presència (i per tant la seva construcció) interpel·la directament a la gent a «petits sacrificis» o «petits inconvenients». Si l’enemic intern està dins de casa, llavors li correspon a l’Estat, a la policia i als òrgans judicials, perseguir-ho i mantenir-ho baix control, pel bé de tots.

Per a això requerirà noves tecnologies de control, que van des d’instruments físics, com a tele-càmeres d’alta tecnologia, sensors, etc., fins a eines informàtiques per al control del tràfic d’Internet o les xarxes socials.

Si per a un potencial islamista o un pedòfil es fa ús de certa tecnologia de control, serà possible fer-ho també per a tots aquells components que, d’altres formes, subverteixen la bona convivència.

La recepta és la mateixa.

D’altra banda, la lliure circulació de persones està subjecta a un control cada vegada més ferri en tant que vector de possibles terroristes. A través de la construcció martellejant d’un imaginari de «guerra interna», s’explica a la població que l’«inconvenient imprevist» és només una forma de protegir la tranquil·litat i el benestar de tots.

En la guerra social triem de quin costat estar

Que històricament i en l’actualitat anarquistes i subversius hagin estat típicament i sempre dissenyats com a «enemics interns» no és sorprenent. Les nostres formes d’organitzar-nos i les nostres pràctiques són portadores d’una sèrie de valors no recuperables pel poder i d’una conflictivitat possible i necessària. Trencar l’aïllament entre les lluites, superar les separacions, fer de la solidaritat un arma, promoure l’autonomia i l’acció directa sempre han estat un dels principis bàsics de ser anarquista i antiautoritari/a. Per aquesta raó, la repressió, per desgràcia, cal tenir-la en compte.

En la lògica de l’«enemic intern», les idees llibertàries encaixen perfectament, ja que reuneixen tots aquests «contravalors» que l’Estat i el capital necessiten per aïllar, apagar, fragmentar.

La proposta d’una forma d’organització horitzontal i no autoritària, ja sigui per afinitat, en petits grups i individualitats o per intercanvi d’intencions i idees de manera més general, les pràctiques de suport mutu i solidaritat, però també l’acció directa i el conflicte permanent, ens posicionen necessàriament en contraposició d’instàncies verticals, autoritàries, pacificades, de privilegi i d’aïllament social.

Des de la construcció de nous espais de sociabilitat fins a l’atac de símbols del capital i de l’opressió, passant per l’ocupació i l’expropiació, les lluites contra les fronteres i el racisme, el suport als desnonats o expulsats ​​de les seves terres, la creació de moments conflictuals en manifestacions i resistències, l’atac als qui considerem responsables de la misèria i l’opressió de molts, són propostes pràctiques i ideals que poden aglutinar moltes persones, recursos, possibilitats, fins i tot fora del cercle estrictament ideològic.

Per això narrar-nos com aquest enemic intern és una eina per tractar d’afeblir les nostres propostes, però també allunyar a qui, encara que sigui en part, es reconeix en el nostre mateix costat del conflicte social. En aquest intent, que pretén aïllar-nos i representar-nos com a responsables de la misèria social o perillosos per al teixit de relacions que ens envolten, s’ha de respondre sense renunciar a les nostres instàncies i a les tensions que ens mouen. Hem d’assenyalar que l’enemic està en l’altre costat de la línia i que d’aquest enemic, som enemigues! En una manera precisa i calibrada, no indiscriminada.

Les nostres pràctiques poden ser violentes perquè les condicions de vida a les quals estem subjectes, i amb nosaltres la majoria de la població, són violentes per si mateixes. És necessari reconèixer-nos entre els qui reben aquesta violència per part de l’Estat i del capital, construir relacions de solidaritat i complicitat, veure les possibilitats de resposta i resistència comunes, col·lectives i individuals.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s